WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

0
Drodzy Ósmoklasiści!
Informuję, że 31 lipca br. od godz. 10:00 w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl) można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas VIII otrzymali od wychowawcy klasy.
Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu można odebrać w sekretariacie szkoły od piątku tj. 31.07.2020 r. od godz. 10.30 do 14.00.
Przypominam o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i przestrzeganiu wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności należy pamiętać o założeniu maseczki.

 

Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.
1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia).
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)
stronach internetowych kuratoriów oświaty
stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.
Z pozdrowieniami
Magdalena Zawacka-Walczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46

 

Komentarze zamknięte.