ico

Deklaracja dostępności

Jesteś tutaj: Home » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 46 Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: listopad 2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec  2022 Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, ze względu na dużą ilość zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej,

Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki

 • podświetlane linki

 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 • Strona internetowa wykonana jest czcionką bezszeryfową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sp46@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 422-20-07.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od Felczaka, prowadzą

  do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

 2. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 3. Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.

 4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.