ico

Prawa i obowiązki ucznia SP 46

Jesteś tu: Home » Prawa i obowiązki ucznia SP 46

close

Prawa i obowiązki ucznia SP 46:


Prawa ucznia:

 • Prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej.
 • Prawo do znajomości programów nauczania z poszczególnych przedmiotów i plan pracy wychowawczej szkoły na dany rok, w którego tworzeniu uczeń może mieć udział.
 • Prawo do znajomości Statutu szkoły oraz innych obowiązujących dokumentów wewnątrzszkolnych dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego, m.in. takich, jak: regulaminy, wymagania edukacyjne i wychowawcze czy system oceniania.
 • Prawo do oczekiwania życzliwego, merytorycznego podejścia do sygnalizowanych problemów natury poznawczo-wychowawczej lub zdrowotnej od nauczycieli uczących przedmiotów, wychowawcy, pedagoga/psychologa, pracownika służby zdrowia oraz dyrektora szkoły.
 • Prawo do zapewnienia przez szkołę nietykalności osobistej, poszanowania swojej godności, a w szczególności do przyjaznego, podmiotowego traktowania przez otoczenie.
 • Prawo do swobodnego wygłaszania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra osobistego innych osób.
 • Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów w ramach prezentowanej przez szkołę oferty.
 • Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez uczestnictwo w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz zgłaszania własnych przemyślanych inicjatyw.
 • Prawo do uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wycieczkach i imprezach.
 • Prawo do korzystania – w ramach przepisów – ze stypendiów, zapomóg losowych oraz innego rodzaju pomocy materialnej.
 • Prawo do odwoływania się od decyzji naruszających prawa ucznia do dyrektora szkoły.


Obowiązki ucznia:

 • Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
 • Obowiązek rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmującym m.in. takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiedzy, frekwencję, zasady kontaktowania się w tych kwestiach z nauczycielami itp.
 • Obowiązek podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom Samorządu Uczniowskiego.
 • Obowiązek dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym.
 • Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 • Obowiązek noszenia w czasie zajęć stroju szkolnego, a podczas uroczystości stroju galowego.
 • Obowiązek dbałości o estetykę i ład w szkole i terenie przyszkolnym.
 • Obowiązek dbałości o honor Szkoły i współtworzenia jej dobrego wizerunku.
 • Obowiązek szanowania symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (pieśń szkoły) i religijnych.
 • Obowiązek szanowania poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz wykazywania wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim kolegom.
 • Obowiązek dbałości o dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz wywiązywania się z nałożonych przez szkołę zadań.
 • Obowiązek dbałości o mienie szkolne i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji