ico

Regulamin dyskotek

Jesteś tutaj: Home » Regulamin dyskotek
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
 1. Dyskoteki szkolne mogą odbywać się w czasie wolnym od nauki lub podczas imprez szkolnych objętych harmonogramem Planu Pracy Szkoły.
 2. Godziny trwania dyskotek ustala organizator dyskoteki w porozumieniu
  z Dyrektorem szkoły.
 3. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne. Cena biletu ustalona jest
  w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. O wydatkowaniu zebranych środków decyduje organizator/nauczyciel wraz z uczniami.
 4. Uczniowie wyrażający chęć udziału w dyskotece szkolnej, zobowiązani są
  dostarczyć przed nią podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo. (wzór zgody rodziców w załączeniu)
 5. Uczniowie, którzy za nieodpowiednie zachowanie nie mają zgody wychowawcy lub rodziców nie mogą brać udziału w dyskotece;
 6. Brak informacji zwrotnej do wychowawcy o zakazie wstępu ucznia na dyskotekę szkolną, zostanie odnotowane w dzienniczku uwag. (informacja dla rodziców w załączeniu)
 7. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego po dyskotece odpowiedzialni są uczniowie ( pozbieranie śmieci, poustawianie ławek i krzeseł na miejsca) oraz wychowawcy i pracownicy obsługi.
 8. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywają rodzice uczniów, którzy je spowodowali.
 9. Bezpieczeństwo uczniów podczas dyskoteki zapewniają nauczyciele dyżurujący. Podczas dyskoteki jednego oddziału-klasy, opiekę sprawuje wychowawca.
 10. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce.
 11. W czasie dyskotek uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń;
 12. uczniowie przebywają tylko w budynku szkoły
 13. w czasie dyskoteki uczniowie nie mają prawa przebywać w szatni , odzież i obuwie zmienne zostawiamy w sali wyznaczonej przez organizatora;
 14. o planowanym opuszczeniu budynku uczeń jest zobowiązany poinformować wychowawcę;
 15. podczas dyskoteki należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno stwarzać zagrożenia dla osób bawiących się, zakazane są zabawy i wygłupy zagrażające zdrowiu ( otwieranie okien, wchodzenie na krzesła , stoły…)
 16. Bezpieczne dotarcie dziecka na dyskotekę oraz powrót z niej zapewniają rodzice.
  Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a rzeczy wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność.
 17. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły, organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki bez zwrotu opłaty za bilet oraz zawiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka osobiście.
 18. Nauczyciel/organizator dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci są karani przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. Szczególne przypadki będą zgłaszane policji.
 19. Wychowawcy zapoznają uczniów z Regulaminem Dyskotek na godzinie wychowawczej oraz rodziców podczas zebrań z rodzicami. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
 20. W czasie trwania dyskotek zapewniony jest dostęp do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, wychowawców czy budynku szkoły wskazane jest zawiadomienie policji.
  POBIERZ: regulamin, zgoda rodziców, informacja wychowawcy