ico

Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: Home » Zamówienia publiczne
Załącznik nr 1 formularz oferty 2022
Załącznik nr 2 formularz oświadczeń
Umowa najmu sal szkolnych 2022

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 UL.
WACŁAWA FELCZAKA 13 W SZCZECINIE
 Na podstawie  Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 46 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wacława Felczaka 13 ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, zajęcia sportowe.

 

I. Przedmiot przetargu
 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie przy ul. Wacława Felczaka 13 w okresie ferii zimowych (tj. 31.012022 r.- 04.02.2022 r.), w dniach od poniedziałku do piątku:
 2. a) świetlica o pow. 62,6 m2, w godz. 07:30-17:00
 3. Minimalna stawka wynajmu za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zawiera koszt użytkowania sali, ogrzewania, zużycia energii elektrycznej i sprzątania:
 4. a) sala gimnastyczna 20 zł netto (dwadzieścia), ww. cena nie dotyczy okazjonalnych
  i jednodniowych wynajmów,
 5. Wynajem może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.
II. Przygotowanie i złożenie oferty.
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Na ofertę składają się:
– oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
– zaświadczenie o rejestracji szkoły (jeśli dotyczy),
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, CEIDG lub KRS lub odpis z właściwego rejestru,
– zaświadczenie o nadaniu NIP,
– zaświadczenie o nadaniu REGON,
– ksero dowodu osobistego (przypadku wynajmu osób fizycznych),
– złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej ,
– za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:
a)       o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
b)       o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
c)        o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
– złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane,
– złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
 1. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do występowania
  w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.
 2. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację, z krótkim opisem zakresu działalności podmiotu w wynajętym pomieszczeniu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 46 do dnia 28.01.2022 roku do godziny 12.00
  w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie. Nie otwierać przed dniem 28.01.2022 roku do godz. 10.00”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2022 roku o godz. 14.00 w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 46.
 5. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.
III. Wybór najkorzystniejszej oferty.
 
 1. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki najmu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy najmu z oferentami, którzy zaoferowali niższe stawki najmu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 3. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli zaoferowali tą samą cenę.
 4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp46.szczecin.pl).
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 IV. Wyjaśnienia i informacje.
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Joanna Woźniak tel. 091/ 422-20-07.
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
3.Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.sp46.szczecin.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego.
Szczecin, 20 stycznia 2022 roku
Umowa najmu sal szkolnych 2022
Załącznik nr 1 formularz oferty II.2022
Załącznik nr 2 formularz oświadczeń
Specyfikacja do przetargu II.2022 świetlica

Secyfikacja do przetargu  XI  sala gimnastyczna
Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 formularz oświadczeń
Załącznik Umowa najmu sal szkolnych 2021

PRZETARG NA WYNAJEM SAL LEKCYJNYCH

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 formularz oświadczeń

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 


POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 2019

Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 formularze oświadczeń

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 2/2014

  Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego    budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 282132 – 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 46 , ul. Zygmunta Felczaka 13, 71-417 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4222007, faks 0-91 4226965.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp46.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dachu budynku głównego i sali gimnastycznej :wykonanie izolacji stropodachów styropianem laminowanym papą na istniejącym pokryciu papowym z kominkami odgazowującymi oraz wykonanie nowego pokrycia papą nawierzchniową, przemurowanie i podwyższenie kominów ponad dachem, remont gzymsów wraz z ociepleniem metodą BSO, obróbki blacharskie, ocieplenie ścian sali gimnastycznej na wysokości ponad dachem budynku głównego metoda BSO, demontaż i ponowny montaż wentylatorów dachowych, przebudowa wyłazu dachowego, wykonanie instalacji odgromowej ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.42.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 09.09.2014 roku do godz. 14.00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie określa warunku udziału.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na remoncie pokrycia dachu z papy o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, słownie: sto tysięcy złotych brutto . W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz, b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające i ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Zamawiający dopuszcza łącznie ww specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności. Na podstawie art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r poz. 1409 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższy, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczająca ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty

W celu potwierdzenia , że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:- opis produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt 5 siwz).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 2. odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 3.Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; 2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 4. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić: 1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): a) stawka roboczogodziny R – minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, b) koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, c)zysk kalkulacyjny Z(R+S+Kp) – minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 5. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji) Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 4. 7. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 8. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 9. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 46 71-417 Szczecin ul. Felczaka 13, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2014 godzina 14:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 46 71-417 Szczecin ul. Felczaka 13, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ rem.dach SP-46

załącznik 1 – oferta cenowa

załącznik 2- oświadczenie o wykluczeniu

załącznik 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik 5- wykaz najważniejszych robót budowlanych

załącznik 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

załącznik 7 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień

załącznik 8 – wzór umowy

załącznik 9 – dokumentacja projektowa (1)

załącznik 9 – dokumentacja projektowa (2)

załącznik 9 – dokumentacja projektowa (3)

załącznik 9 – dokumentacja projektowa (4)

załącznik 9 – dokumentacja projektowa (5)

załącznik 10 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

załącznik 11 – przedmiary (materiał pomocniczy)

załącznik 12 – przykładowe wzory gwarancji należytego wykonania

 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 2/2014:

OFICJALNA NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa:Szkoła Podstawowa nr 46

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:Anna Bandrowska

Adres:ul. Felczaka 13

Kod pocztowy:71-417

Miejscowość:Szczecin

Województwo:zachodniopomorskie

Telefon:91 4222007

Faks:91 4226965

2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„ Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie”

3. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Nazwa Wykonawcy i adres:
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY DEKO-PLUS
Grzegorz Szelewicki
ul. Frezjowa 23, 72-003 Dobra

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega

odrzuceniu na postawie art. 89 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest

cena.

4. WYKONAWCY WYKLUCZENI :

Wykonawca składający ofertę nr 3 – ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY „ELSTOL”
Robert Olejniczak ul. Jaskółcza 49 ,
66-440  Skwierzyna
wykluczony na podstawie Art 24 ust 2 pkt 2 (Wykonawca do oferty dołączył kopie gwarancji nr 2186/2014 zapłaty wadium wystawionej przez Genin Noble Bank Spółka Akcyjna)

5. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ODRZUCONO:

Wykonawca składający ofertę nr 3 – ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY „ELSTOL”
Robert Olejniczak ul. Jaskółcza 49 , 66-440 Skwierzyna
Odrzucono na podstawie art.89 pkt 5 ( oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z
postępowania o udzielenie zamówienia )

6. NAZWY, ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA UZYSKANA ZA OFERTY:

Nr oferty Nazwa  ( firma)  i adres Wykonawcy Ocena w punktacji
2 Zakład Ogólnobudowlany DEKO-PLUS
Grzegorz Szelewicki
ul.Frezjowa 23,
72-003 Dobra
                        100
1 Konsorcjum Lider konsorcjum  JANK – BUD Janusz Kina  ul. Szkolna 16,
66-415 Kłodawa
Uczestnik konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-  BUD
Lemańczyk Maciej ul. Londyńska 24/A6,
66-400 Gorzów Wlkp.
                       78,50

 

7.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż

5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 1/2014

Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 251524 – 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 46 , ul. Zygmunta Felczaka 13, 71-417 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4222007, faks 0-91 4226965.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp46.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dachu budynku głównego i sali gimnastycznej: wykonanie izolacji stropodachów styropianem laminowanym papą na istniejącym pokryciu papowym z kominkami odgazowującymi oraz wykonanie nowego pokrycia papą nawierzchniową, przemurowanie i podwyższenie kominów ponad dachem, remont gzymsów wraz z ociepleniem metodą BSO, obróbki blacharskie, ocieplenie ścian sali gimnastycznej na wysokości ponad dachem budynku głównego metoda BSO, demontaż i ponowny montaż wentylatorów dachowych, przebudowa wyłazu dachowego, wykonanie instalacji odgromowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.42.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 12.08.2014 roku do godz. 14.00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie określa warunku udziału.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych o wartości brutto minimum 200 000 zł słownie: dwieście tysięcy złotych i zero groszy. Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć roboty polegające na : 1) remoncie konstrukcji żelbetowej dachu oraz 2) remoncie pokrycia dachu z papy wraz z dociepleniem i odwodnieniem dachu oraz 3)remoncie instalacji odgromowej. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz, b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające i ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Zamawiający dopuszcza łącznie ww specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności. Na podstawie art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r poz. 1409 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczająca ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:- opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt 5 siwz).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 2. odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; 2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 4. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić: 1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): a)stawka roboczogodziny R- minimalna dla województwa zachodniopomorskiego b)koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne dla województwa zachodniopomorskiego c)zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny dla województwa zachodniopomorskiego d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 5.Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji) Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 6.Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 4. 7.Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 8.Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 9.W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 10.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 12.Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Felczaka 13 71-417 Szczecin, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul.Felczaka 13 , 71-417 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ remont dachu SP46

zał 1 – oferta cenowa

zał 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej

zał. 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków

zał. 5 – wykaz najważniejszych robót budowlanych

zał. 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

zał. 7-  oświadczenie o posiadaniu uprawnień

zał. 8 – wzór umowy SP 46

zał.  9 – projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zmiana

zał 9 – projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zmiana cd.1

zał 9- projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zmiana cd.2

zał 9 – projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zmiana cd.3

zał  9 – projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zmiana  cd 4

zał. 10 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

zał. 11 – przedmiary robót

zał. nr 12 – przykładowe wzory gwarancji należytego wykonania umowy

 Uwaga: W dniu 29 lipca 2014 r. wprowadzono poprawkę omyłkowo zamieszczonych plików:

zał 9  – projekt budowlany i wykonawczy zmiana cd 1,

zał 9  – projekt budowlany i wykonawczy zmiana cd 2,

zał 9  – projekt budowlany i wykonawczy zmiana cd 3,

zał 9  – projekt budowlany i wykonawczy zmiana cd 4.

Prawidłowe pliki  do pobrania  poniżej :

zał. 9 – projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zmiana cd.1

zał. 9 – projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zmiana cd.2

zał. 9 – projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zmiana cd.3

zał. 9 – projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zmiana  cd.4

ZAPYTANIA  I  ODPOWIEDZI

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1:

W dniu 30 lipca 2014 r. wpłynęło zapytanie:

pytanie 1:

Czy istnieje możliwość zmiany warunków płatności, tzn. czy można zmienić §11 umowy i wprowadzić płatności częściowe (zmiana pkt 1)?

odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany § 11 umowy.

pytanie 2:

Kiedy można dokonać wizji lokalnej dachu?

odpowiedź 2:

Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

 

Szczecin, 12.08.2014r.

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową włazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie”

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.